Có 1 kết quả:

gé lán yáng

1/1

gé lán yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gram-positive (bacteria)