Có 1 kết quả:

gé chū jiào mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to excommunicate (from a church)