Có 1 kết quả:

gé gù dǐng xīn

1/1

gé gù dǐng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to discard the old and introduce the new (idiom); to innovate