Có 1 kết quả:

gé zhí

1/1

gé zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sack
(2) to remove from a position
(3) to depose