Có 1 kết quả:

Gé lán shì rǎn sè fǎ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄈㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gram stain (used to distinguished two different kinds of bacteria)