Có 1 kết quả:

Gé lán shì yīn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gram negative (bacteria that do not retain Gram stain, often the more dangerous kind)