Có 1 kết quả:

gé lán yáng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gram-positive (bacteria)