Có 1 kết quả:

gé tuì

1/1

gé tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dismiss from a post