Có 1 kết quả:

ān qián mǎ hòu ㄚㄋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow everywhere
(2) to always be there for sb at their beck and call