Có 1 kết quả:

Dá lǔ

1/1

Dá lǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tartar (derogatory)
(2) also used as an insulting term for Manchus around 1900