Có 1 kết quả:

qiào zhī

1/1

qiào zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sphingolipid