Có 1 kết quả:

jū gōng jìn cuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bend to a task and spare no effort (idiom); striving to the utmost