Có 1 kết quả:

jū gōng jìn cuì , sǐ ér hòu yǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bend to a task and spare no effort unto one's dying day (idiom); striving to the utmost one's whole life
(2) with every breath in one's body, unto one's dying day