Có 1 kết quả:

biān zi

1/1

biān zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whip
(2) CL:根[gen1]