Có 1 kết quả:

biān chī

1/1

biān chī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flog
(2) to lash
(3) to whip
(4) to urge or goad along

Một số bài thơ có sử dụng