Có 1 kết quả:

Hán bàng zi

1/1

Hán bàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Korean (derog.)