Có 1 kết quả:

cāo lüè

1/1

cāo lüè

phồn thể

Từ điển phổ thông

có tài tháo vát