Có 1 kết quả:

wéi biān sān jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the leather binding (of the bamboo scroll) has broken three times
(2) fig. to study diligently