Có 1 kết quả:

Hán Shì chāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Han Shichang (1897-1977), actor specializing in Kunqu opera 昆曲