Có 1 kết quả:

jiǔ cài

1/1

jiǔ cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) garlic chives
(2) Chinese chives
(3) Chinese leek