Có 1 kết quả:

jiǔ cài huā

1/1

jiǔ cài huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chives (Allium tuberosum)