Có 2 kết quả:

yīnyìn
Âm Pinyin: yīn, yìn
Tổng nét: 9
Bộ: yīn 音 (+0 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丶一丶ノ一丨フ一一
Thương Hiệt: YTA (卜廿日)
Unicode: U+97F3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: âm
Âm Nôm: âm, ơm
Âm Nhật (onyomi): オン (on), イン (in), -ノン (-non)
Âm Nhật (kunyomi): おと (oto), ね (ne)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jam1

Tự hình 4

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

yīn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

âm, tiếng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiếng, thanh. ◇Trang Tử 莊子: “Tích giả Tề quốc lân ấp tương vọng, kê cẩu chi âm tương văn” 昔者齊國鄰邑相望, 雞狗之音相聞 (Khư khiếp 胠篋) Xưa kia nước Tề các ấp (ở gần nhau có thể) trông thấy nhau, tiếng gà tiếng chó nghe lẫn nhau.
2. (Danh) Âm nhạc. ◇Trang Tử 莊子: “Hoạch nhiên hướng nhiên, tấu đao hoạch nhiên, mạc bất trúng âm” 砉然嚮然, 奏刀騞然, 莫不中音 (Dưỡng sinh chủ 養生主) Tiếng kêu lát chát, dao đưa soàn soạt, không tiếng nào là không đúng cung bậc.
3. (Danh) Giọng. ◇Hạ Tri Chương 賀知章: “Thiếu tiểu li gia lão đại hồi, Hương âm vô cải mấn mao thôi” 少小離家老大迴, 鄉音無改鬢毛催 (Hồi hương ngẫu thư 回鄉偶書) Lúc nhỏ tuổi xa nhà, già cả trở về, Giọng quê không đổi, (nhưng) tóc mai thúc giục (tuổi già).
4. (Danh) Phiếm chỉ tin tức. ◎Như: “giai âm” 佳音 tin mừng, “âm tấn” 音訊 tin tức. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thiếp Lục thị, cư đông san Vọng thôn. Tam nhật nội, đương hậu ngọc âm” 妾陸氏, 居東山望村. 三日內, 當候玉音 (A Anh 阿英) Thiếp họ Lục, ở thôn Vọng bên núi phía đông. Trong vòng ba ngày, xin đợi tin mừng.

Từ điển Thiều Chửu

① Tiếng, tiếng phát lộ ra có điệu trong đục cao thấp gọi là âm. Tiếng phát ra thành văn cũng gọi là âm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Âm (thanh, tiếng, giọng): 音樂 Âm nhạc; 噪音 Tiếng ồn; 他說話的口音很重 Giọng nói của anh ấy rất nặng;
② Nốt nhạc;
③ Tin (tức): 佳音 Tin mừng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng, giọng — Cách đọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng mát. Như chữ Ấm 蔭 Một âm khác là Âm.

Từ điển Trung-Anh

(1) sound
(2) noise
(3) note (of musical scale)
(4) tone
(5) news
(6) syllable
(7) reading (phonetic value of a character)

Từ ghép 537

àn jiàn yīn 按鍵音àn jiàn yīn 按键音bā fēn yīn fú 八分音符bā yīn 八音Bā yīn bù kè cǎo yuán 巴音布克草原Bā yīn guō léng Měng gǔ Zì zhì zhōu 巴音郭楞蒙古自治州Bā yīn guō léng zhōu 巴音郭楞州bā yīn hé 八音盒Bā yīn mǎn dū hū 巴音满都呼Bā yīn mǎn dū hū 巴音滿都呼bàn yīn 半音bàn yīn chéng 半音程bào yīn 爆音Běi jīng yīn 北京音bèi jǐng yīn yuè 背景音乐bèi jǐng yīn yuè 背景音樂běn wèi yīn 本位音bí yīn 鼻音bì yīn jié 閉音節bì yīn jié 闭音节bì yuán yīn 閉元音bì yuán yīn 闭元音biān yīn 边音biān yīn 邊音biāo yīn fǎ 标音法biāo yīn fǎ 標音法biāo zhǔn yīn 标准音biāo zhǔn yīn 標準音biǎo yīn 表音bō hào yīn 拨号音bō hào yīn 撥號音bō yīn 播音Bō yīn 波音bō yīn yuán 播音员bō yīn yuán 播音員bǔ zú yīn chéng 补足音程bǔ zú yīn chéng 補足音程cā yīn 擦音chàn yīn 顫音chàn yīn 颤音chāo yīn bō 超音波chāo yīn sù 超音速chǐ chún yīn 齒唇音chǐ chún yīn 齿唇音chǐ yīn 齒音chǐ yīn 齿音chǐ yín yīn 齒齦音chǐ yín yīn 齿龈音chū shén yīn yuè 出神音乐chū shén yīn yuè 出神音樂chuàn yīn 串音chún chǐ yīn 唇齒音chún chǐ yīn 唇齿音chún yīn 唇音chún yīn 純音chún yīn 纯音dān yīn cí 单音词dān yīn cí 單音詞dān yīn jié 单音节dān yīn jié 單音節dī yīn 低音dī yīn dà hào 低音大号dī yīn dà hào 低音大號dī yīn dà tí qín 低音大提琴dī yīn guǎn 低音管dī yīn lǎ ba 低音喇叭dī yīn pào 低音炮dī yīn tí qín 低音提琴diàn yīn 电音diàn yīn 電音dìng yīn 定音dìng yīn gǔ 定音鼓dú yīn 讀音dú yīn 读音dú yīn cuò wù 讀音錯誤dú yīn cuò wù 读音错误duǎn shí yǔ yīn jì yì 短时语音记忆duǎn shí yǔ yīn jì yì 短時語音記憶duō yīn 多音duō yīn duō yì zì 多音多义字duō yīn duō yì zì 多音多義字duō yīn jié cí 多音節詞duō yīn jié cí 多音节词duō yīn zì 多音字è yín yīn 顎齦音è yín yīn 颚龈音èr chóng mǔ yīn 二重母音èr fēn yīn fú 二分音符fā yīn 发音fā yīn 發音fā yīn qì guān 发音器官fā yīn qì guān 發音器官fā yīn tǐ 发音体fā yīn tǐ 發音體fàn hàn duì yīn 梵汉对音fàn hàn duì yīn 梵漢對音fàn yīn 泛音fāng yīn 方音fàng yīn 放音fēi yīn 非音fēn yīn fú 分音符fú lèi fú yīn 符类福音fú lèi fú yīn 符類福音fú yīn 福音fú yīn shū 福音书fú yīn shū 福音書fǔ yīn 輔音fǔ yīn 辅音fù hé mǔ yīn 复合母音fù hé mǔ yīn 複合母音fù hé yuán yīn 复合元音fù hé yuán yīn 複合元音fù yīn cí 复音词fù yīn cí 複音詞fù yīn xíng 复音形fù yīn xíng 複音形gāo yīn 高音gāo yīn bù 高音部gāo yīn lǎ ba 高音喇叭gé yīn 隔音gēn yīn 根音gǔ diǎn yīn yuè 古典音乐gǔ diǎn yīn yuè 古典音樂gǔ yīn 古音Guān shì yīn 觀世音Guān shì yīn 观世音Guān shì yīn Pú sà 觀世音菩薩Guān shì yīn Pú sà 观世音菩萨Guān yīn 觀音Guān yīn 观音guān yīn pú sà 觀音菩薩guān yīn pú sà 观音菩萨Guān yīn xiāng 觀音鄉Guān yīn xiāng 观音乡guó jì yīn biāo 国际音标guó jì yīn biāo 國際音標guó yīn 国音guó yīn 國音Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì 国语注音符号第一式Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì 國語注音符號第一式Hán Sù yīn 韓素音Hán Sù yīn 韩素音Hàn yǔ Pīn yīn 汉语拼音Hàn yǔ Pīn yīn 漢語拼音hào yīn 号音hào yīn 號音hé chéng yǔ yīn 合成語音hé chéng yǔ yīn 合成语音hé shì lù yīn cí dài 盒式录音磁带hé shì lù yīn cí dài 盒式錄音磁帶hé yīn 合音hé yīn 和音hóu cā yīn 喉擦音hóu sè yīn 喉塞音hóu yīn 喉音hòu bí yīn 后鼻音hòu bí yīn 後鼻音huá yīn 滑音huà wài yīn 画外音huà wài yīn 畫外音huà yīn 話音huà yīn 话音huí líng yīn 回鈴音huí líng yīn 回铃音huí yīn 回音hùn yīn 混音jī yīn 基音jiǎ gāo yīn 假高音jiǎ yīn 假音jīn yīn 今音jìng yīn 静音jìng yīn 靜音juǎn shé yuán yīn 卷舌元音juǎn shé yuán yīn 捲舌元音jué shì yīn yuè 爵士音乐jué shì yīn yuè 爵士音樂kě dú yīn xìng 可讀音性kě dú yīn xìng 可读音性kōng gǔ zú yīn 空谷足音kǒu yīn 口音kuò yīn 扩音kuò yīn 擴音kuò yīn jī 扩音机kuò yīn jī 擴音機kuò yīn qì 扩音器kuò yīn qì 擴音器lián yīn 连音lián yīn 連音lián yīn fú 连音符lián yīn fú 連音符liú xíng yīn yuè 流行音乐liú xíng yīn yuè 流行音樂Lù jiā Fú yīn 路加福音lù yīn 录音lù yīn 錄音lù yīn dài 录音带lù yīn dài 錄音帶lù yīn jī 录音机lù yīn jī 錄音機Mǎ dòu Fú yīn 玛窦福音Mǎ dòu Fú yīn 瑪竇福音Mǎ kě Fú yīn 馬可福音Mǎ kě Fú yīn 马可福音Mǎ tài Fú yīn 馬太福音Mǎ tài Fú yīn 马太福音máng yīn 忙音mǐ mǐ zhī yīn 靡靡之音miǎo wú yīn xìn 渺无音信miǎo wú yīn xìn 渺無音信miè yīn qì 滅音器miè yīn qì 灭音器mín jiān yīn yuè 民間音樂mín jiān yīn yuè 民间音乐mó cā yīn 摩擦音mǔ yīn 母音mǔ yīn tiáo hé 母音調和mǔ yīn tiáo hé 母音调和nán dī yīn 男低音nán gāo yīn 男高音nán gāo yīn bù 男高音部nán zhōng yīn 男中音nǐ yīn 拟音nǐ yīn 擬音nì huí yīn 逆回音nǚ gāo yīn 女高音pèi yīn 配音pīn yīn 拼音pīn yīn jiē duàn 拼音阶段pīn yīn jiē duàn 拼音階段pīn yīn wén zì 拼音文字pīn yīn zì mǔ 拼音字母píng shé yīn 平舌音pò yīn zì 破音字qī shēng yīn jiē 七声音阶qī shēng yīn jiē 七聲音階qián bí yīn 前鼻音qiáng yīn tà bǎn 強音踏板qiáng yīn tà bǎn 强音踏板qiào shé yīn 翘舌音qiào shé yīn 翹舌音qiè yīn 切音qīng yīn 清音qīng yīn yuè 輕音樂qīng yīn yuè 轻音乐quán dù yīn 全度音quán yīn 全音ráo shé yīn yuè 饒舌音樂ráo shé yīn yuè 饶舌音乐ruǎn yín yīn 軟齦音ruǎn yín yīn 软龈音Ruò wàng Fú yīn 若望福音ruò yīn tà bǎn 弱音踏板sān yīn 三音sān yīn dù 三音度sǎng yīn 嗓音sè cā yīn 塞擦音sè yīn 塞音shé jiān chàn yīn 舌尖顫音shé jiān chàn yīn 舌尖颤音shé jiān hòu yīn 舌尖后音shé jiān hòu yīn 舌尖後音shé jiān qián yīn 舌尖前音shé jiān yīn 舌尖音shé yīn 舌音shēng yīn 声音shēng yīn 聲音shí kuàng lù yīn 实况录音shí kuàng lù yīn 實況錄音shí yīn qì 拾音器shōu wěi yīn 收尾音shōu yīn 收音shōu yīn jī 收音机shōu yīn jī 收音機shǒu wěi yīn 首尾音shǒu yīn 首音shǒu zì mǔ pīn yīn cí 首字母拚音詞shǒu zì mǔ pīn yīn cí 首字母拚音词shū shì yīn 舒适音shū shì yīn 舒適音shǔ yīn 属音shǔ yīn 屬音shuāng chún yīn 双唇音shuāng chún yīn 雙唇音shuāng yīn jié 双音节shuāng yīn jié 雙音節shuāng yuán yīn 双元音shuāng yuán yīn 雙元音sì fēn yīn fú 四分音符tí shì yīn 提示音tiáo yīn 調音tiáo yīn 调音Tiě guān yīn 鐵觀音Tiě guān yīn 铁观音tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn 听话听声,锣鼓听音tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn 聽話聽聲,鑼鼓聽音tōng yòng pīn yīn 通用拼音tóng yīn 同音tóng yīn cí 同音詞tóng yīn cí 同音词tóng yīn zì 同音字wǎng luò yǔ yīn 網絡語音wǎng luò yǔ yīn 网络语音Wēi mǎ pīn yīn 威玛拼音Wēi mǎ pīn yīn 威瑪拼音Wēi shì zhù yīn fǎ 威氏注音法Wēi shì zhù yīn fǎ 威氏註音法Wēi Tuǒ mǎ pīn yīn 威妥玛拼音Wēi Tuǒ mǎ pīn yīn 威妥瑪拼音wěi yīn 尾音wǔ shēng yīn jiē 五声音阶wǔ shēng yīn jiē 五聲音階wǔ tái yīn yuè 舞台音乐wǔ tái yīn yuè 舞台音樂wǔ yīn 五音wǔ yīn bù quán 五音不全wǔ yīn dù 五音度xī yīn 吸音xiān qī lù yīn 先期录音xiān qī lù yīn 先期錄音xián wài zhī yīn 弦外之音xiàn dài yīn yuè 现代音乐xiàn dài yīn yuè 現代音樂xiāng cūn yīn yuè 乡村音乐xiāng cūn yīn yuè 鄉村音樂xiāng yīn 乡音xiāng yīn 鄉音xiǎng yīn 响音xiǎng yīn 響音xiāo yīn 消音xiāo yīn qì 消音器xié yīn 諧音xié yīn 谐音xié yīn liè 諧音列xié yīn liè 谐音列xīn yīn 心音xīn zá yīn 心杂音xīn zá yīn 心雜音xīn zàng zá yīn 心脏杂音xīn zàng zá yīn 心臟雜音xiōng yīn 胸音xiū yīn 修音xiù zhēn yīn xiǎng 袖珍音响xiù zhēn yīn xiǎng 袖珍音響Xùn mín Zhèng yīn 訓民正音Xùn mín Zhèng yīn 训民正音yá yīn 牙音yà yīn jié dān wèi 亚音节单位yà yīn jié dān wèi 亞音節單位yán yīn xiàn 延音線yán yīn xiàn 延音线yǎo wú yīn xìn 杳无音信yǎo wú yīn xìn 杳無音信yī chuí dìng yīn 一槌定音yī chuí dìng yīn 一錘定音yī chuí dìng yīn 一锤定音yì yīn 譯音yì yīn 译音yīn bào 音爆yīn biàn 音变yīn biàn 音變yīn biāo 音标yīn biāo 音標yīn bō 音波yīn bù 音步yīn chā 音叉yīn cháng 音長yīn cháng 音长yīn chéng 音程yīn chī 音痴yīn dài 音带yīn dài 音帶yīn diào 音調yīn diào 音调yīn dú 音讀yīn dú 音读yīn fú 音符yīn gāo 音高yīn guǎn 音管yīn guǐ 音軌yīn guǐ 音轨yīn hào 音耗yīn jí 音級yīn jí 音级yīn jiē 音阶yīn jiē 音階yīn jié 音節yīn jié 音节yīn jié tǐ 音節體yīn jié tǐ 音节体yīn liàng 音量yīn lǜ 音律yīn míng 音名yīn pín 音頻yīn pín 音频yīn pín shè bèi 音頻設備yīn pín shè bèi 音频设备yīn pín wén jiàn 音頻文件yīn pín wén jiàn 音频文件yīn róng 音容yīn sè 音色yīn shì 音視yīn shì 音视yīn shì pín 音視頻yīn shì pín 音视频yīn shuān 音拴yīn sù 音素yīn sù 音速yīn wèi 音位yīn xiāng 音箱yīn xiǎng 音响yīn xiǎng 音響yīn xiǎng shè bèi 音响设备yīn xiǎng shè bèi 音響設備yīn xiǎng xiào guǒ 音响效果yīn xiǎng xiào guǒ 音響效果yīn xiǎng zǔ hé 音响组合yīn xiǎng zǔ hé 音響組合yīn xiàng 音像yīn xiào 音效yīn xìn 音信yīn xùn 音訊yīn xùn 音讯yīn yì 音义yīn yì 音義yīn yì 音譯yīn yì 音译yīn yù 音域yīn yuè 音乐yīn yuè 音樂yīn yuè diàn shì 音乐电视yīn yuè diàn shì 音樂電視yīn yuè guāng dié 音乐光碟yīn yuè guāng dié 音樂光碟yīn yuè huì 音乐会yīn yuè huì 音樂會yīn yuè jiā 音乐家yīn yuè jiā 音樂家yīn yuè jié 音乐节yīn yuè jié 音樂節yīn yuè tīng 音乐厅yīn yuè tīng 音樂廳yīn yuè xué 音乐学yīn yuè xué 音樂學yīn yuè xué yuàn 音乐学院yīn yuè xué yuàn 音樂學院yīn yuè yuàn 音乐院yīn yuè yuàn 音樂院yīn yùn 音韵yīn yùn 音韻yīn yùn xué 音韵学yīn yùn xué 音韻學yīn zhí 音值yīn zhì 音質yīn zhì 音质yín cā yīn 齦擦音yín cā yīn 龈擦音yín è yīn 齦顎音yín è yīn 齦齶音yín è yīn 龈腭音yín è yīn 龈颚音yín fǔ yīn 齦輔音yín fǔ yīn 龈辅音yín yīn 齦音yín yīn 龈音Yìn dù yīn yuè 印度音乐Yìn dù yīn yuè 印度音樂yǐng yīn 影音yǒu qì yīn 有气音yǒu qì yīn 有氣音yú yīn 余音yú yīn 餘音yú yīn rào liáng 余音绕梁yú yīn rào liáng 餘音繞梁yǔ yīn 語音yǔ yīn 语音yǔ yīn hé chéng 語音合成yǔ yīn hé chéng 语音合成yǔ yīn jì qiǎo 語音技巧yǔ yīn jì qiǎo 语音技巧yǔ yīn shī yǔ zhèng 語音失語症yǔ yīn shī yǔ zhèng 语音失语症yǔ yīn shí bié 語音識別yǔ yīn shí bié 语音识别yǔ yīn tōng xùn tōng dào 語音通訊通道yǔ yīn tōng xùn tōng dào 语音通讯通道yǔ yīn xìn hào 語音信號yǔ yīn xìn hào 语音信号yǔ yīn xìn xiāng 語音信箱yǔ yīn xìn xiāng 语音信箱yǔ yīn xué 語音學yǔ yīn xué 语音学yǔ yīn yì shí 語音意識yǔ yīn yì shí 语音意识yǔ yīn zhǐ lìng 語音指令yǔ yīn zhǐ lìng 语音指令yuán yīn 元音yuán yīn hé xié 元音和諧yuán yīn hé xié 元音和谐yuán yīn shī dú 元音失讀yuán yīn shī dú 元音失读Yuē hàn Fú yīn 約翰福音Yuē hàn Fú yīn 约翰福音yuè yīn 乐音yuè yīn 樂音Yuè yǔ Pīn yīn 粤语拼音Yuè yǔ Pīn yīn 粵語拼音zá yīn 杂音zá yīn 雜音zào yīn 噪音zào yīn hé 噪音盒zhēn shēng zuì gāo yīn 真声最高音zhēn shēng zuì gāo yīn 真聲最高音zhèn yīn 震音zhèng yīn 正音zhī yīn 知音Zhōng guó Hǎo Shēng yīn 中国好声音Zhōng guó Hǎo Shēng yīn 中國好聲音zhòng yīn 重音zhòng yīn jié 重音節zhòng yīn jié 重音节zhǔ yīn 主音zhù yīn 注音zhù yīn fǎ 注音法zhù yīn fǎ 註音法Zhù yīn Fú hào 注音符号Zhù yīn Fú hào 注音符號zhù yīn yī shì 注音一式Zhù yīn Zì mǔ 注音字母zhuó yīn 浊音zhuó yīn 濁音zǐ yīn 子音zì yīn 字音zǒu yīn 走音zǔ hé yīn xiǎng 組合音響zǔ hé yīn xiǎng 组合音响zuì dī yīn 最低音zuì gāo yīn 最高音

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiếng, thanh. ◇Trang Tử 莊子: “Tích giả Tề quốc lân ấp tương vọng, kê cẩu chi âm tương văn” 昔者齊國鄰邑相望, 雞狗之音相聞 (Khư khiếp 胠篋) Xưa kia nước Tề các ấp (ở gần nhau có thể) trông thấy nhau, tiếng gà tiếng chó nghe lẫn nhau.
2. (Danh) Âm nhạc. ◇Trang Tử 莊子: “Hoạch nhiên hướng nhiên, tấu đao hoạch nhiên, mạc bất trúng âm” 砉然嚮然, 奏刀騞然, 莫不中音 (Dưỡng sinh chủ 養生主) Tiếng kêu lát chát, dao đưa soàn soạt, không tiếng nào là không đúng cung bậc.
3. (Danh) Giọng. ◇Hạ Tri Chương 賀知章: “Thiếu tiểu li gia lão đại hồi, Hương âm vô cải mấn mao thôi” 少小離家老大迴, 鄉音無改鬢毛催 (Hồi hương ngẫu thư 回鄉偶書) Lúc nhỏ tuổi xa nhà, già cả trở về, Giọng quê không đổi, (nhưng) tóc mai thúc giục (tuổi già).
4. (Danh) Phiếm chỉ tin tức. ◎Như: “giai âm” 佳音 tin mừng, “âm tấn” 音訊 tin tức. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Thiếp Lục thị, cư đông san Vọng thôn. Tam nhật nội, đương hậu ngọc âm” 妾陸氏, 居東山望村. 三日內, 當候玉音 (A Anh 阿英) Thiếp họ Lục, ở thôn Vọng bên núi phía đông. Trong vòng ba ngày, xin đợi tin mừng.