Có 1 kết quả:

yīn chā

1/1

yīn chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tuning fork