Có 1 kết quả:

yīn yù

1/1

yīn yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vocal range
(2) register (music)