Có 1 kết quả:

yīn biāo

1/1

yīn biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phonetic symbol