Có 1 kết quả:

yīn yuè tīng

1/1

yīn yuè tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) concert hall
(2) auditorium