Có 1 kết quả:

yīn bù

1/1

yīn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foot (syllabic unit in verse)
(2) meter
(3) scansion