Có 1 kết quả:

yīn guǐ

1/1

yīn guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sound track
(2) track number (e.g. on a CD)