Có 1 kết quả:

yīn liàng ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ

1/1

yīn liàng ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sound volume