Có 1 kết quả:

yīn cháng

1/1

yīn cháng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sound duration
(2) length of a musical note

Một số bài thơ có sử dụng