Có 1 kết quả:

yīn yùn xué

1/1

yīn yùn xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese phonetics (concerned also with rhyme in poetry)