Có 1 kết quả:

yīn xiǎng zǔ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

stereo system