Có 1 kết quả:

Sháo shān

1/1

Sháo shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shaoshan county level city in Xiangtan 湘潭[Xiang1 tan2], Hunan

Một số bài thơ có sử dụng