Có 1 kết quả:

yùn lǜ

1/1

yùn lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cadence
(2) rhythm
(3) rhyme scheme
(4) meter (in verse)

Một số bài thơ có sử dụng