Có 1 kết quả:

yùn zhì

1/1

yùn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grace
(2) natural charm