Có 1 kết quả:

xiǎng liàng

1/1

xiǎng liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loud and clear
(2) resounding