Có 1 kết quả:

xiǎng bǎn

1/1

xiǎng bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

castanets (music)