Có 1 kết quả:

yè biān

1/1

yè biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(page) margin