Có 1 kết quả:

dǐng bāo ㄉㄧㄥˇ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to serve as forced labor
(2) to take the rap for sb