Có 1 kết quả:

dǐng bāo

1/1

dǐng bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to serve as forced labor
(2) to take the rap for sb