Có 1 kết quả:

dǐng míng mào xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pretend to be sb else