Có 1 kết quả:

dǐng zuǐ

1/1

dǐng zuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk back
(2) to answer back