Có 1 kết quả:

dǐng jiānr

1/1

dǐng jiānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 頂尖|顶尖[ding3 jian1]