Có 1 kết quả:

dǐng céng

1/1

dǐng céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top floor
(2) the top of a building