Có 1 kết quả:

dǐng fēng

1/1

dǐng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peak
(2) summit
(3) fig. high point
(4) masterpiece