Có 1 kết quả:

dǐng dài

1/1

dǐng dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cap badge (official sign of rank in Qing dynasty)