Có 1 kết quả:

dǐng dǎng

1/1

dǐng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resist
(2) to obstruct
(3) to bear responsibility for