Có 1 kết quả:

dǐng liáng zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pillar
(2) backbone