Có 1 kết quả:

dǐng dēng

1/1

dǐng dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top light (on mast, dome etc)
(2) roof lamp