Có 1 kết quả:

dǐng niúr

1/1

dǐng niúr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to push with the forehead
(2) to lock horns
(3) to be at loggerheads