Có 1 kết quả:

dǐng bān

1/1

dǐng bān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take over sb else's job
(2) to substitute for